Chính sách bảo mật & chia sẻ thông tin

1. Mục đích áp dụng

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website www.genkishop.vn thuộc quyền sở hữu bởi CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP MEIKO (sau đây gọi chung là “WEB GENKISHOP”).

Chính Sách này mô tả cách WEB GENKISHOP tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên WEB GENKISHOP (“Khách Hàng”). Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên WEB GENKISHOP được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên WEB GENKISHOP.

2. Quy định cụ thể

2.1. Về việc thu thập thông tin

– Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch tại WEB GENKISHOP, tùy từng thời điểm, Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đặt hàng (“Thông Tin Khách Hàng”).

– Chúng tôi luôn thông báo cho Khách Hàng biết về mục đích cụ thể nếu cần thu thập những thông tin Khách Hàng của khách hàng trên trang web này, và mọi thông tin đều phải được  khách hàng tự nguyện cung cấp.

– Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. WEB GENKISHOP không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

2.2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng

– Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và WEB GENKISHOP, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của WEB GENKISHOP.

– Khách Hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của WEB GENKISHOP, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống WEB GENKISHOP, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp WEB GENKISHOP phát hiện Khách Hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… WEB GENKISHOP có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

2.3. Về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng

– WEB GENKISHOP có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng để:

– Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào WEB GENKISHOP;

– Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với WEB GENKISHOP, các website khác của Công ty TNHH Thương mại & Xây lắp Meiko, hoặc ngược lại;

– Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.

 2.4. Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng

– WEB GENKISHOP không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để WEB GENKISHOP cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).

– Ngoài các trường hợp nêu trên, WEB GENKISHOP sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, WEB GENKISHOP cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

 2.5. Liên hệ, giải đáp thắc mắc

Bất kỳ khi nào Khách Hàng cần hỗ trợ, hãy gọi đến số hotline của WEB GENKISHOP 0986.09.06.03 hoặc gửi email đến địa chỉ: marketing@meiko.vn.